Tag : kolektory danych

13paź
Dlaczego zarządzanie majątkiem ma niski priorytetDlaczego zarządzanie majątkiem ma (wciąż) niski priorytet w organizacji?

Dlaczego zarządzanie majątkiem ma (wciąż) niski priorytet w organizacji?

Zarządzanie aktywami, ze względu na dostępne technologie, jest teraz znacznie łatwiejsze niż było dawniej. Jednocześnie nie znajduje wciąż należytego uznania osób zarządzających w organizacjach. W wielu wypadkach utożsamiane jest jedynie z inwentaryzacją majątku trwałego i amortyzacją, co gorsza, często traktowanych rozdzielnie. A przecież rozważne zarządzanie majątkiem może nieść daleko idące korzyści, poprawiając wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Nieprzykładanie do niego uwagi jest tym bardziej zaskakujące, że istnieją regulacje prawne w tym zakresie, choćby te mówiące o odpowiedzialności za przestępstwo zwane niegospodarnością menadżera bądź nadużyciem zaufania.

Od dłuższego czasu przypatruję się wdrożeniom systemów ERP i ich rozszerzeń, które wspierają zarządzanie w firmach przemysłowych, instytucjach publicznych i samorządowych, również w tych obszarach, które odnoszą się do majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych. Czy jednak zapewniają one właściwe z punktu generowania korzyści finansowych dla firmy, zarządzanie majątkiem?

Na początek warto uświadomić sobie, że inaczej na składnik majątku patrzy użytkownik, inaczej ten który za niego odpowiada, a jeszcze inaczej ten, który ma zapewnić jego finansowanie i kondycję finansową firmy. Istnieją na przykład kosztowne składniki majątku, które są wykorzystywane w niewielkim stopniu, a mogłyby zarabiać (np. drogie urządzenia badawcze będące w posiadaniu uczelni wyższych mogą być udostępniane odpłatnie). Jeszcze inną kwestię stanowią wartości niematerialne i prawne, np. licencje na oprogramowanie. Warunki użytkowania licencji są istotne dla zarządu, który nie chce płacić kar za bezprawne użytkowanie, sposób amortyzacji dla księgowości, natomiast techniczne warunki użytkowania dla działu IT. Istnieje wiele składników majątku, którymi można zarządzać z różnych perspektyw, wszystko jednak sprowadza się do generowania kosztów vs przychodów oraz do posiadania odpowiednich informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania majątkiem.

Utracone korzyści

Ogrom aktywów, którymi dysponują firmy przemysłowe jest łatwy do wyobrażenia. Są to setki i tysiące urządzeń wbudowanych w ciągi produkcyjne, często bardzo kosztownych, narzędzia pracy, środki transportu czy w końcu sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie i inne. W administracji publicznej i samorządowej znajdują się dużej wartości aktywa, na które składają się nieruchomości, budynki, wyposażenie biurowe, a także sprzęt IT i licencje. Podobnie jest w szkołach i uczelniach wyższych, gdzie dodatkowo na stanie jest bardzo kosztowna aparatura badawcza wraz z materiałami eksploatacyjnymi. W przedsiębiorstwach duże kwoty angażowane są w kapitale trwałym lub majątku użytkowanym na zasadach leasingu i odpłatnych lub nieodpłatnych wypożyczeń. W zależności od sposobu użycia, każdy składnik majątku generuje dla jego posiadacza korzyści bądź obciążenia. Jeśli jest eksploatowany, najprawdopodobniej generuje wartość dla organizacji, jeśli nie jest używany, raczej na pewno generuje koszty – przynajmniej te związane z magazynowaniem i ochroną.

Z drugiej strony, z każdym aktywem w każdej organizacji powiązane są czynności operacyjne, które wymagane są do tego, by to aktywo było gotowe do użycia. I nie chodzi tu tylko o jego sprawność, ale również dostępność. Ktoś odpowiada za zakup składnika, ktoś inny dba o jego przechowywanie lub serwisowanie, a jeszcze ktoś inny jest jego użytkownikiem. Składniki majątku wymagają metodycznego działania z punktu widzenia ich eksploatacji, ale też z punktu widzenia wymogów szeroko rozumianego bezpieczeństwa: przeciw-pożarowego, zabezpieczenia przed kradzieżą czy zniszczeniem. I nie ma tu znaczenia, czy składnik jest materialny czy niematerialny.

Brak danych?

W ekonomii jest wiele wskaźników, które służą do oceny działalności przedsiębiorstwa. ROE, ROI i wiele innych, w których ukryte są dane finansowe, również o środkach zaangażowanych w zakup i utrzymanie majątku. Te wskaźniki są bardzo ważne do oceny w skali makro i perspektywie długoterminowej. Pozwalają podejmować decyzje strategiczne, ale – co trzeba podkreślić – mogą nie dawać prostej odpowiedzi na pytania, co należy zrobić na poziomie działań operacyjnych średnio i krótkoterminowych dotyczących majątku trwałego i aktywów. Przykładowe pytania mogą być następujące:

 • Jaki jest stopień zużycia składnika i w jakim jest on stanie?
 • Czy w przypadku niskiego poziomu użycia składnika można rozważyć jego likwidację albo odpłatne lub nieodpłatne przekazanie?
 • Jakie środki trzeba zabezpieczyć na likwidację składnika lub grupy składników albo jakich przychodów można z tej operacji oczekiwać?
 • Jakie są koszty utrzymania (eksploatacji i serwisowania) składnika lub grupy składników?
 • Jakie koszty osobowe ponosi organizacja na budowę i utrzymanie ewidencji majątku?
 • Jakie środki trzeba zabezpieczyć na odtworzenie składników lub grupy składników
 • których cykl życia dobiega końca?
 • Jakie kompetencje są niezbędne aby składnik eksploatować w pełni zgodnie z jego przeznaczeniem i czy są one dostępne w organizacji?
 • Jakie są wymagane warunki używania składnika i czy są one znane właściwym pracownikom w organizacji?
 • Czy fakt posiadania danego składnika jest źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku?
 • Jakie straty ponosi organizacja w sytuacji niedostępności sprawnego składnika w wymaganym czasie?

Tych pytań może być dużo więcej. Wszystkie jednak odnoszą się do wyników finansowych organizacji. Skoro tak, to dlaczego zarządzanie majątkiem organizacji sprowadzane jest do najprostszych czynności związanych z policzeniem amortyzacji środka trwałego czy zrobieniem spisu z natury w ramach inwentaryzacji? Dlaczego menadżerowie firm i instytucji, rzadko pochylają się nad danymi operacyjnymi, które pozwalają odpowiedzieć na pytania postawione powyżej i podjąć decyzję skutkującą poprawą wyniku finansowego organizacji?

Odpowiedź wydaje się oczywista – ponieważ nie mają tych danych. Menadżerowie często albo nie dysponują tego rodzaju danymi w ogóle, lub mają dostęp jedynie do liczb z kont syntetycznych, trudnych do analizy, a te nie niosą prostej i czytelnej informacji, pozwalającej podejmować szybkie i racjonalne decyzje na poziomie operacyjnym, z uwzględnieniem celów strategicznych organizacji jako całości.

Rozwiązanie

Co zatem należy zrobić, żeby osiągnąć zamierzony efekt finansowy i organizacyjny, wynikający z optymalizacji obszaru zarządzania majątkiem trwałym i wartościami niematerialnymi i prawnymi w organizacji?

Niebagatelne znaczenie ma wiedza. To ważne, by budować świadomość w tym temacie w całej organizacji, nie tylko w dziale zarządzania majątkiem. Dobrze do tego nadają się wytyczne międzynarodowej Normy ISO55000.

Istotne jest także wyznaczenie osób odpowiedzialnych za takie zarządzanie majątkiem, które generować będzie korzyści. Nie powinny one dysponować jedynie odpowiedzialnością, ale posiadać także odpowiednie uprawnienia, tak by możliwe było skuteczne działanie na poziomie operacyjnym, w zakresie budowy ewidencji aktywów i definicji procesów, w których te aktywa biorą udział. Uprawnienia powinny być „wertykalne” i honorowane przez różne struktury organizacji.

Ważne są także odpowiednie rozwiązania procesowe i informatyczne bazujące, min. na systemach klasy EAM (Enterprise Asset Management) i współdziałających z systemami finansowymi ERP czy też systemami utrzymaniowymi CMMS w zakładach przemysłowych. Takim systemem jest na przykład AssetsNinja, które umożliwia budowę odpowiednich modeli procesowych i dostarcza różnorodnych danych niezbędnych do skutecznego zarządzania majątkiem. Przekłada się to na komfort pracy tych pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z aktywami, zaś w perspektywie na poprawę organizacji i wynik finansowy przedsiębiorstwa..

O autorze:

Dariusz Kąkol http://www.linkedin.com/in/dariusz-kakol – Menadżer i konsultant ds. rozwiązań informatycznych automatyzujących pracę biznesu. Pracował w projektach wdrożeniowych systemów ERP, GIS, EAM. Obecnie Pełnomocnik Zarządu firmy Pirxon (www.pirxon.com), specjalizującej się w robotyzacji procesów i automatyzacji zarządzania majątkiem firm i instytucji publicznych, producenta oprogramowania wspierającego zarządzanie majątkiem: AssetsNinja.

Read More
24wrz
Szkolenie AssetsNinja (13 październik 2020)Szkolenie dla klientów AssetsNinja już w Październiku!

Szkolenie dla klientów AssetsNinja już w Październiku!

Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie pt. „Wygodna ewidencja i szybka inwentaryzacja czyli praktycznie o AssetsNinja” które odbędzie się 13 października 2020 roku w 100% online.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę merytoryczną z zakresu ewidencji i inwentaryzacji, oraz praktyczną dotyczącą możliwości optymalizacji pracy przy użyciu oprogramowania AssetsNinja.

Zgłoś swój udział w szkoleniu

Zarejestruj swoją organizację wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na szkolenie.

PIRXON SA | e-mail: biuro@pirxon.com telefon: +48 58 320 57 34

* Wypełnienie Wszystkich pól formularza jest wymagane.  Aby dowiedzieć się więcej czytaj Polityka Prywatności  PIRXON SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIRXON SA. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  * wymagane wyrażenie zgody

  PROGRAM SZKOLENIA ASSETS NINJA

  Panel I: Ewidencja i inwentaryzacja z użyciem AssetsNinja

  Godzina
  9:00 – 11:00

  Panel 1 – tematyka części pierwszej szkolenia

  • Wprowadzenie do programu AssetsNinja
  • Przygotowanie słowników i podstawowa konfiguracja
  • Wprowadzenie do ewidencji składników majątku
  • Operacje na składnikach majątku
  • Wydruki i raporty

  Godzina
  11:00 – 13:00

  Panel 1 – tematyka części drugiej szkolenia

  • Przygotowanie procesu inwentaryzacji
  • Prowadzenie inwentaryzacji
  • Słowniki i dokumenty
  • Praca z kolektorem danych
  • Wykorzystanie aplikacji mobilnej w inwentaryzacji
  • Rozliczenie różnic
  • Zamykanie inwentaryzacji

  Panel II: Amortyzacja

  Godzina
  13:00 – 15:00

  Panel 2 – Amortyzacja

  • Amortyzacja
  • Dekretacja
  • Tabele amortyzacyjne
  • Tabele umorzeń
  • Księga Pomocnicza w AssetsNinja

  Informacje uzupełniające

  Ostateczny termin zgłoszeń upływa 12 października 2020. 

  * Warunkiem otrzymania faktury za usługę szkolenia zwolnioną z podatku VAT jest przesłanie pocztą oświadczenia o źródle finansowania stanowiącego załącznik nr 1 do formularza zgłoszeń.

  Zapraszamy do pobrania oświadczenia oraz  regulaminu szkolenia.

  Potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!

  W celu uzyskania pomocy lub bardziej szczegółowych informacji na temat szkolenia to zapraszamy do kontaktu z Państwa Opiekunem Klienta

  Marlena Kaczmarek | e-mail: m.kaczmarek@pirxon.com telefon: +48 721 644 777
  Milena Kremska | e-mail: m.kremska@pirxon.com telefon: +48 722 103 777

  Read More
  11sie
  PIRB oraz PIRXON SA Zapraszają na Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych OnLine. 25 Sierpnia 2020AssetsNinja na Kongresie Księgowych i Ekspertów Finansowych

  AssetsNinja na Kongresie Księgowych i Ekspertów Finansowych

  Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. oraz PIRXON S.A. zapraszają do udziału w Kongresie Księgowych i Ekspertów Finansowych która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020.  Poznaj najnowsze trendy i rozwiązania usprawniające pracę w księgowości! Weź udział w wydarzeniu online: Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych (25 sierpnia 2020, godz.09.30 – 13.30).

  Read More

  16lip
  Zarządzanie InwentaryzacjąInwentaryzacja środków trwałych. Co i kiedy należy inwentaryzować?

  Inwentaryzacja środków trwałych. Co i kiedy należy inwentaryzować?

  Inwentaryzacja środków trwałych – Nie jedna firma czy przedsiębiorstwo boryka się z pytaniami dotyczącymi tego, jakie składniki majątku firmy należy inwentaryzować i kiedy powinno się to robić. Pomocy próżno szukać w zawiłej i niejednoznacznej ustawie o rachunkowości, szczególnie jeżeli nie jest się z tematem na bieżąco. Dlatego chcąc ułatwić życie przedsiębiorcą, zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w jednym artykule. Tak, mamy doświadczenie i wiedzę. Tak, chcemy się nią podzielić.

  Read More

  2mar
  Skaner czy kolektorMini Skaner czy kolektor – co wybrać w czasie inwentaryzacji?

  Mini Skaner czy kolektor – co wybrać w czasie inwentaryzacji?

  Skaner czy kolektor – Poruszając temat inwentaryzacji nie sposób nie dotknąć kwestii sprzętu. Automatyzacja stała się naszą codziennością, a na rynku możemy znaleźć całkiem spory wybór urządzeń mobilno-skanujących. Różnią się parametrami technicznymi, wielkością, kształtem i kolorem. Nasuwa się pytanie co powinniśmy wybrać, aby nasz nowy sprzęt faktycznie ułatwiał nam pracę zamiast komplikować sytuację?

  Read More

  • 1
  • 2