Blog

inwentaryzacja metody Pirxon Assets ninjainwentaryzacja metody Pirxon Assets ninja

Różne metody i formy inwentaryzacji

Inwentaryzacja metody – Dla wielu osób inwentaryzacja jest jednoznacznie kojarzona ze spisem z natury w postaci kartki, długopisu i zamkniętego sklepu oraz trudną nazwą remanent, często błędnie napisaną w sklepowej witrynie. Brak świadomości, że jest to proces, który dotyczy KAŻDEJ organizacji i że przybiera ona różne formy przyczynia się też do ograniczonej wiedzy w zakresie jej prowadzenia.

Inwentaryzacja metody: jakie formy może zatem przybierać inwentaryzacja i jakie są metody jej prowadzenia?

Metody przeprowadzania inwentaryzacji określa ustawa o rachunkowości. Dostępne są trzy metody:

  • spis z natury – w ten sposób inwentaryzujemy środki trwałe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie oraz środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony,
  • porównywania  danych  ksiąg rachunkowych i weryfikacji wartości składników aktywów z dokumentami – środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, na przykład zainstalowanych pod powierzchnią ziemi, na dnie morskim, gruntów, należności spornych i wątpliwych, nieściągalnych, należności i zobowiązań z pracownikami, z osobami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów takich jak rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, fundusze i kapitały, wartości niematerialne i prawne
  • potwierdzenia sald, czyli uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych sald w księgach rachunkowych. Metoda ta nie dotyczy środków trwałych, a jedynie aktywów finansowych oraz należności

Inwentaryzacja metody – Trudnym przedmiotem inwentaryzacji są środki trwałe w budowie. Aby wypełnić przepisy ustawy o rachunkowości, pewne elementy produkcji  w toku oraz środki trwałe w budowie inwentaryzuje się posiłkując się danymi wynikającymi z dokumentacji. W ten sposób łączy się dwie metody inwentaryzacji: spis z natury oraz porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z odpowiednimi dokumentami. Jednak najbardziej wiarygodną metodą inwentaryzacji są spisy z natury, niestety nie do wszystkich składników aktywów i pasywów można je zastosować, nie wszystko da się spisać.

Poza metodami inwentaryzacji można mówić też o różnych jej formach w zależności od przyjętych kryteriów oceny. Jednym z nich jest częstotliwość jej prowadzenia, w tym przypadku możemy mówić o inwentaryzacji:

pełnej okresowej –obowiązkowej, gdyż jej terminy wynikają z ustawy o rachunkowości, a jej celem jest ustalenie stanu rzeczywistego majątku organizacji

wyrywkowej – pozwalającej ustalić wyrywkowo stan rzeczywisty określonych składników majątku, pozwala kontrolować osoby materialnie odpowiedzialne za składniki i sprawdzać rzetelność gospodarowania mieniem

zdawczo-odbiorczej – prowadzonej, gdy zmienia się osoba odpowiedzialna za składnik (np.: w przypadku zmian organizacyjnych, zakończenia współpracy z pracownikiem)

nadzwyczajnej – związanej ze zdarzeniami losowymi, w których majątek mógł zostać naruszony (włamanie, powódź)

ciągłej – gdy systematycznie spisujemy składniki majątku w ciągu okresu inwentaryzacyjnego. Jest ona prowadzona według ustalonego planu, tak by w ciągu danego okresu rozliczeniowego wszystkie składniki majątku choć raz zostały objęte spisem. Ta forma inwentaryzacji pozwala na lepszą mobilizację organizacji do utrzymania porządku w składowaniu zapasów i do bieżącego ujawniania zapasów nie wykazujących ruchu. Poza tym, pracownicy komórki organizacyjnej prowadzącej inwentaryzację ciągłą, dzięki posiadaniu odpowiednich kwalifikacji gwarantują właściwy i efektywny przebieg prac spisowych.

W praktyce mogą występować też inne określenia poszczególnych inwentaryzacji, w zależności od wybranych kryteriów klasyfikacji. Mogą się też one nakładać na siebie, zazębiać, w zależności od okoliczności. Przedstawiony podział jest jednak wyjściowym przy ocenie różnych form inwentaryzacji. Inwentaryzacja metody.

Zaciekawił Cię temat inwentaryzacji środków trwałych? Czytaj więcej w tym wpisie!

Zapytaj o demo

Ewa Ziemann

PIRXON SA
Manager ds. marketingu

Written by 47

The author didnt add any Information to his profile yet