Blog

Rozliczenie inwentaryzacjiRozliczenie inwentaryzacji

Rozliczenie inwentaryzacji

Rozliczenie inwentaryzacji – Końcowym etapem prac inwentaryzacyjnych jest rozliczenie przez komisję inwentaryzacyjną powstałych niedoborów i nadwyżek w oparciu o zebrane materiały, m.in. pisemne wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie.

Skoro inwentaryzacja to zbiór czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu posiadanego majątku, co zrobić w przypadku zastania różnic w jego posiadaniu? Jeśli dany składnik majątku nie odnalazł się? wtedy mamy do czynienia z niedoborem, w sytuacji odwrotnej – podczas spisu znalazło się coś, czego miało nie być – mamy nadwyżkę.

Różnice inwentaryzacyjne oraz przyczyny ich powstania zbadać powinna komisja inwentaryzacyjna. W ramach swoich obowiązków komisja musi ustalić łączną sumę różnic, z podziałem według poszczególnych kont syntetycznych. Także według osób materialnie odpowiedzialnych, a następnie połączyć poszczególne pozycje różnic z pozycjami arkuszy spisowych. Komisja inwentaryzacyjna każdorazowo zobligowana jest żądać wyjaśnień na piśmie.  Zawsze od osób materialnie odpowiedzialnych w przypadku niedoborów, a następnie po ich rozpatrzeniu sporządzić protokół.

Rozliczenie inwentaryzacji – Na koniec, do zadań komisji inwentaryzacyjnej należy złożenie wniosku o rozliczenie ewentualnych różnic poprzez m.in. kompensatę, obciążenie osób materialnie odpowiedzialnych lub uznanie niedoboru.

Postępowanie w zakresie ujętych niedoborów i nadwyżek jest uzależnione od charakteru i skutków, jakie wywołują nieprawidłowości stwierdzone spisem. Różnice mogą być skompensowane w sytuacji, kiedy podczas jednej inwentaryzacji nadwyżki i niedobory:

  • dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej,
  • zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku.

Końcowym etapem prac inwentaryzacyjnych jest sporządzenie sprawozdania przez komisję inwentaryzacyjną, które po zaakceptowaniu przez kierownika jednostki stanowi niezbędny załącznik do bilansu.

Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmująca arkusze spisu, ich zestawienia oraz zaakceptowane wnioski w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, podlega archiwizacji przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym przeprowadzono spis z natury.

Rozliczenie inwentaryzacji – Do dokumentacji należą:

  • zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
  • protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic inwentaryzacyjnych,
  • sprawozdanie końcowe przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

Na koniec warto dodać, iż wzory wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia inwentaryzacji dostępne są w standardzie dla wszystkich użytkowników rozwiązania STOCK.

Zaciekawił Cię temat inwentaryzacji środków trwałych? Czytaj więcej w tym wpisie!

Zapytaj o demo

Ewa Ziemann

PIRXON SA
Manager ds. marketingu

Written by 47

The author didnt add any Information to his profile yet