Dziennik zmian

Wprowadzenie

Niniejszy strona ma za zadanie zobrazować ścieżkę zmian jakie zostały wprowadzone w kolejnych wersjach systemu STOCK (obecnie AssetsNinja), począwszy od wersji 4.0. oraz równolegle do Programu Głównego modułów uzupełniających i aplikacji mobilnej AssetsNinja Mobile.

Aktualnie dostępna jest wersja programu to AssetsNinja 5.12.

Numeracja wersji

Numeracja wersji jest zgodna z warunkami licencyjnymi AssetsNinja.

Program oznaczany jest nazwą handlową „STOCK”, „STOCK – The AssetsNinja”, „AssetsNinja” oraz „STOCK Mobile” oraz trójcyfrowym kodem, który oznacza:

 • Pierwsza cyfra - numer Wersji Głównej Programu wyróżniającej się od innych głównych wersji Programu gruntowną zmianą technologii funkcjonalności interfejsu zmian wynikających ze znaczącej zmiany regulacji prawnych lub innych istotnych elementów Programu. Upgrade do kolejnej Wersji Głównej jest odpłatny.
 • Druga i Trzecia cyfra określa kolejną Aktualizację bieżącej wersji Programu uzupełniającą jej funkcjonalności oraz udoskonalającą jej działanie. Update do kolejne Aktualizacji – w ramach wykupionej Wersji Głównej – pod warunkiem wykupienia aktualnej Opieki Serwisowej do programu jest bezpłatny.

Kolejne wersje, objęte wsparciem producenta dostępne są w na stronach assets.ninja, w zakładce Strefa Klienta.

Cloud vs. On Premis

Wraz z wersją 4.00, pewne, ograniczone komponenty systemu dostępne są w trybie usługi SaaS (Software as a Service). Rozwiązanie SaaS rekomendowane jest dla prostszych konfiguracji, w szczególności nie wymagających integracji z systemami klienta lub kastomizacji.

Opis zmian

Poniżej opisane zostały szczegółowe przyrosty funkcjonalne systemu AssetsNinja począwszy od wersji 4.00, z uwzględnieniem kolejnych Wersji Głównych i – w ramach nich – kolejnych Aktualizacji.

AssetsNinja 5.12

Nowe funkcjonalności

Program podstawowy

 • Zmiana głównego koloru systemu AssetsNinja oraz aplikacji mobilnej na niebieski oraz jego odcienie.
 • Dodanie opcji do konfiguracji wydruków jeżeli składnik nie posiada amortyzacji to nie jest liczona jego wartość brutto oraz inne wartości. Opcja umożliwia porównywane wartości pomiędzy różnymi ścieżkami amortyzacji np. pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową.
 • Aktualizacja biblioteki ikon na najnowszą wersję.

Aplikacja mobilna AssetsNinja Mobile

 • Zmiana kolorystyki na zgodną z programem głównym
 • Zmiana w aplikacji mobilnej
 • jedna licencja uruchamiająca wszystkie wersje dotychczas dostępne tylko w wersji Corporate. Klienci korzystający z tej wersji posiadają wszystkie opcje niezależnie od dotychczasowej licencji.

AssetsNinja 5.11

Nowe funkcjonalności

Program podstawowy

Ulepszenie sposobu wyboru miejsc użytkowania.

 • Przeszukiwanie miejsc użytkowania przez aplikację odbywa się teraz po stronie serwera co zwiększa szybkość wyszukiwania.
 • Ulepszono sposób pokazywania wyników wyszukiwania nad konkretnymi miejscami wyświetla się nagłówek z „rodzicem” tego miejsca. Przykład: wyszukujemy pokój i wpisujemy do wyszukiwarki część nazwy: pok. Wyświetlą się wszystkie pokoje z nagłówkami do jakich pięter lub budynków należą.
 • Dodano możliwość wyszukiwania wielu miejsc po ręcznym wyszukaniu za pomocą dodawania z listy.
 • Ulepszenie dotyczy wszystkich miejsc aplikacji gdzie występuje wybór miejsca użytkowania.

Wersja otrzymała możliwość wybierania domyślnej metody tworzenia zestawów. Przy wybraniu metody tworzenia zestawów z innych składników ilość widoków oraz kroków uległa uproszczeniu.

Moduł wypożyczeń

 • Operacja wypożyczenia posiada nowy widok zgodny z najnowszym standardem. Przy wykonywaniu operacji sprawdzane są zestawy tzn. czy wszystkie elementy zestawu mają podlegać wypożyczeniu.

Moduł Serwisu

 • System otrzymał możliwość wysyłania alertów na email o zbliżającym się terminie przeglądu składników lub końca gwarancji. Alerty są konfigurowalne i mogą być wysyłane do osób które zarządzają daną grupą asortymentową.

AssetsNinja 5.10

Migracja do PHP 7.2

 • Nowa wersja oprogramowania AssetsNinja ver. 5.10 działa w środowisku PHP 7.2. Okres wsparcia wydłużonego dla PHP 7.2 zawierającego poprawki bezpieczeństwa kończy się 30 listopada 2020 roku. Wg niezależnych opinii aplikacje oparte o ten sam lub zbliżony kod są w środowisku PHP 7.2 nawet trzykrotnie szybsze (czas wykonania kodu) od tych działających na PHP 5.6.

Nowe funkcjonalności

Program podstawowy

 • CUM (Centrum Udostepnienia Majatku)
 • Funkcja dedykowana jest dla organizacji złożonych z jednostek podległych (organizacje wielooddziałowe grupy spółek powiązanych) która pozwala udostępnić nieużywane składniki majątku danej jednostki pozostałym jednostkom w organizacji.
 • Po udostępnieniu składnika na liście składników do odstąpienia jest on widoczny dla wszystkich jednostek organizacji. W drugim kroku funkcja pozwala na zgłoszenie chęci przejęcia składnika przez daną jednostkę. Po określonym czasie dokonywany jest arbitraż przydziału składnika do wybranej jednostki która zgłosiła chęć jego przejęcia. Dokonywana jest rezerwacja i przesunięcie składnika pomiędzy jednostkami – dawcy i odbiorcy składnika. Wraz z procesem przesunięcia generowane są właściwe dla danej operacji przesunięcia dokumenty.
 • Połączenie grup asortymentowych z grupami KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych).
 • Funkcja wspiera edycję przyporządkowywania Grup Środków Trwałych (słownik grup) zdefiniowanych indywidualnie przez organizację (Administratora Aplikacji) do grup zdefiniowanych w klasyfikacji KŚT. Konfiguracja powiązania pomiędzy Grupą ŚT i grupą klasyfikacji KŚT realizowana jest przez Administratora systemu. W procesie dodawania i edycji składnika po wyborze Grupy ŚT (słownik grup) automatycznie podpowiada się właściwa grupa KŚT (słownik KŚT). Dzięki tej funkcji użytkownik nie popełni błędu wyboru klasyfikacji KŚT.

Moduł Pól dodatkowych

 • Rozbudowa o Pola dodatkowe słowników. Dzięki tej funkcjonalności słowniki w których przechowywane są dane będą mogły być rozbudowane o własne cechy. Słowniki można rozbudować o kolumny typu tekst data liczba wartość logiczna oraz wybrać jakie słowniki rozbudowie podlegają.

Moduł Magazynowy

 • Dodano raport który specyfikuje aktualne stany magazynowe tych indeksów których stan jest mniejszy od ustalonego stanu minimalnego. Raport pokazuje nazwę indeksu aktualny stan magazynowy indeksu oraz zadeklarowany poziom minimalny indeksu w magazynie. Dodatkowo istnieje mechanizm informujący (Alert) przekroczenie stanu minimalnego przez dowolny z indeksów magazynowych. Alert wyświetlany jest poprzez email oraz Pulpit.

AssetsNinja 5.00

Nowa wersja oprogramowania AssetsNinja ver 5.0 (dawniej STOCK) to system, który wspiera procesy związane z zarządzaniem majątkiem w złożonych organizacjach biznesowych (grupy kapitałowe i ich spółki zależne) lub instytucjach sektora publicznego (Starostwa, Gminy i ich jednostki podległe).

Aplikacja AssetsNinja wspiera realizacje celów Strategicznego Planu Zarzadzania Majątkiem zgodnie i w pełnym zakresie wymagań normy ISO 55000.

Dodatkowo do nowej wersji oprogramowania AssetsNinja dodaliśmy listę funkcji, które będą wspierały naszych klientów w dopełnieniu obowiązków ustawowych wynikających z regulacji RODO.

Nowe funkcjonalności w związku z RODO

Log audytu dostępu do danych:

 • Kto i kiedy zalogował się do aplikacji i mógł wyświetlić dane osobowe
 • Kto i kiedy dodawał edytował eksportował i usuwał pracowników
 • Kto i kiedy dodawał edytował i usuwał użytkowników
 • Kto i kiedy dodawał edytował i usuwał zespoły spisowe
 • Kto i kiedy dodawał edytował i usuwał listy dystrybucyjne

Raport uprawnień:

 • Kto ma uprawnienia do wyświetlania listy pracowników
 • Kto ma uprawnienia do wyświetlania listy użytkowników
 • Kto ma uprawnienia do wyświetlania listy zespołów spisowych
 • Kto ma uprawnienia do wyświetlania list dystrybucyjnych

Dodatkowo w związku z RODO:

 • Raport danych osobowych z informacjami czy i jakie dane wskazanej osoby posiadamy
 • Możliwość „zapomnienia” (usunięcia) danych użytkownika pracownika członka zespołu spisowego listy dystrybucyjnej
 • Możliwość anonimizacji danych użytkownika pracownika członka zespołu spisowego
 • Możliwość szyfrowania tabeli użytkowników pracowników komisji i zespołów spisowych list dystrybucyjnych
 • Domyślnie włączona polityka haseł użytkowników (wymagana długość poziom złożoności wiek hasła)
 • Weryfikacja bezpieczeństwa danych dostępowych do bazy danych
 • Możliwość anonimizacji danych w kopii zapasowej. Zamiana loginów nazwisk i adresów email w wykonanych kopiach zapasowych

Pozostałe nowe funkcjonalności

Program podstawowy

 • Centrum Udostępnienia Majątku (CUM) - wsparcie procesów jednostki w udostępnieniu nieużywanych składników majątku pozostałym spółkom zależnym lub jednostkom podległym wraz z automatyzacją przesunięć tych składników pomiędzy nimi.
 • Dostęp do udostępnionych składników (do odstąpienia)
 • Rezerwowanie składników
 • Przesuwanie składników (pomiędzy jednostkami podległymi i spółkami zależnymi)
 • Notyfikacje mailowe o dokonanym przesunięciu
 • Pola na karcie składnika mogą być obligatoryjne (tzn. wymagają wprowadzenia danych) dotyczy to pól: ewidencja miejsce użytkowania osoba odpowiedzialna grupa KŚT data zakupu.
 • Rozbudowano obsługę Active Directory(LDAP) w zakresie: synchronizacji słownika pracowników możliwości nadawania uprawnień do danych dla pracowników czyli pracownik może być użytkownikiem AssetsNinja z dostępem do odczytu do składników za jakie odpowiada.
 • Wbudowano mechanizm pobierania w trybie on-line danych do słownika dostawców na podstawie NIP lub REGON z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego
 • Dodanie możliwości wydruku kolumny „Skrót ewidencji” na raportach
 • Przyspieszono działanie aplikacji – ładowania widoków generowania dokumentów i raportów
 • Zmieniono widoki ustawień aplikacji STOCK the AssetsNinja na bardziej przejrzyste i ergonomiczne oraz responsywne tj. dostosowujące widok aplikacji do rozdzielczości ekranu urządzenia.

Moduł Nieruchomości

 • Przebudowano widok słownika „Sądy” oraz dodano w nim wyszukiwarkę po atrybutach obiektu
 • Przebudowano widok słownika „Sposoby nabycia nieruchomości” oraz dodano w nim wyszukiwarkę

Moduł Gospodarki magazynowej

 • Dodano wyświetlanie komunikatów o braku generowania dokumentów
 • Dokonano zmiany w widokach modułu na bardziej ergonomiczne i przejrzyste

Moduł Amortyzacji i kont księgowych

 • Ulepszono widoki w zakładce Księgowość

Moduł Wypożyczeń

 • Wypożyczenie składnika majątku
 • Zwrot składnika majątku

AssetsNinja 4.04

Program podstawowy

Instalator

 • Dodano możliwość zmiany pliku konfiguracyjnego z poziomu nowego instalatora.
 • Dodano tryb serwisowy.

Tryb serwisowy uniemożliwia logowanie się do aplikacji użytkownikom. W tej metodzie dostępne są następujące zasady logowania:

 • Logowanie wyłączone (domyślnie) - użytkownicy nie mogą logować się do systemu w trakcie trwania trybu serwisowego
 • Logowanie administratorów - umożliwia administratorom aplikacji logowanie się w trakcie trybu serwisowego

Dodatkowo można również wyświetlić użytkownikom wybraną wiadomość oraz powiadomić, kiedy tryb serwisowy się zakończy.

 • Dodano możliwość tworzenia automatycznej kopi bazy danych przed aktualizacją.
 • Dodano możliwość wyczyszczenia danych zawartych w bazie danych.

Inwentaryzacja zerowa

 • Dodano możliwość otwarcia oraz przeprowadzenia inwentaryzacji nie zawierającej składników majątku.

Inwentaryzacja

 • Dodano możliwość akceptacji wyedytowanych pól definiowalnych w trakcie inwentaryzacji w STOCK Mobile.
 • Dodano możliwość akceptacji nadwyżek wraz z dodanymi zdjęciami w trakcie inwentaryzacji w STOCK Mobile.
 • Dodano możliwość otwarcia inwentaryzacji dla kilku typów składników na raz.

Słowniki

 • Dodano możliwość dodawania edycji i usuwania poszczególnych danych ze słownika obrębów. Dodatkowo umożliwiono import wpisów ze strony GUS w formacie .csv lub wprowadzenie danych ręcznie do specjalnie stworzonego szablonu.
 • Słownik komisji i zespołów spisowych został podzielony na poszczególne typy: uniwersalna likwidacyjna oraz inwentaryzacyjna. Takie rozwiązanie pozwala na błyskawiczny wybór komisji która jest potrzebna przy wykonywaniu danej operacji.

Moduł gospodarki magazynowej

 • Dodano możliwość przypisywania tagów do towarów.
 • Rozbudowano kartę towaru o lokalizacje magazynowe.
 • Dodano podsumowanie w operacjach magazynowych.
 • Dodano funkcję pokaż zaznaczone usuń zaznaczone odwróć zaznaczenie oraz zaznacz wszystkie wyszukane w stanach magazynowych.

Moduł zarządzania użytkownikami

 • Dodano ograniczenie widoczności w słownikach w listach rozwijanych oraz w wyszukiwarkach do pól do których dany użytkownik ma przypisane uprawnienia.
 • Dodano ograniczenie widoczności otwartych inwentaryzacji tylko do tych do których dany użytkownik ma uprawnienia.
 • Funkcja przypominania hasła zostało przeniesione z modułu integracji do modułu zarządzania użytkownikami.

Moduł integracji

 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości e-mail informującej o przekazaniu składników do likwidacji.
 • Dodano możliwość integracji z systemem serwisowym DELL. Do wprowadzonych do ewidencji laptopów DELL można pobierać datę końca gwarancji.

STOCK Mobile

STOCK Mobile Standard dla Androida

 • Dodano możliwość dodawania zdjęć do nadwyżek.
 • Dodano możliwość skanowania kodów kreskowych podczas dodawania nadwyżek.
 • Dodano możliwość uzupełniania do 5 pól dodatkowych podczas dodawania nadwyżek.
 • Dodano możliwość wybierania nazwy pełnej i skróconej z predefiniowanej listy podczas dodawania nadwyżek.
 • Dodano możliwość edytowania danych do wprowadzonych wcześniej nadwyżek.
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranego miejsca odczytu oraz osoby odpowiedzialnej podczas dodawania nadwyżek.
 • Dodano możliwość edytowania pól dodatkowych podczas skanowania składników.
 • Dodano możliwość akceptacji w aplikacji STOCK nowo dodanych składników z poziomu listy przedmiotów
 • Zoptymalizowano czas pobierania składników oraz inwentaryzacji
 • Dodano możliwość skanowania numeru inwentarzowego oraz numeru seryjnego podczas dodawania nadwyżki

STOCK Mobile Corporate dla Androida

 • Dodano możliwość wyszukiwania składników bez przypisanego numeru EPC
 • Dodano skanowanie do pola numer EPC na liście ze składnikami majątku
 • Dodano do inwentaryzacji poziom naładowania baterii dla czytnika Zebra RFD 8500
 • Dodano możliwość wyszukiwania składników w liście przedmiotów za pomocą czytnika Zebra RFD 8500
 • Dostosowano czytnik RFiD Zebra RFD8500 do STOCK Mobile
 • Zmieniono widok Listy przedmiotów w momencie kiedy moduł RFiD jest włączony

AssetsNinja 4.03

Program podstawowy

 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie danych odnośnie sprzętu IT na karcie składnika
 • Dodano do szablonów dokumentów możliwość umieszczenia tagów związanych z wartościami amortyzacji NKUP
 • Dodano możliwość dodawania operacji zmiany osoby odpowiedzialnej do operacji do akceptacji
 • Dodano również powiadomienie na pulpicie o oczekujących operacjach zmiany osoby odpowiedzialnej oraz zmiany miejsca użytkowania
 • Dodano możliwość inwentaryzacji po osobach odpowiedzialnych
 • Dodano kody kreskowe do słownika osób odpowiedzialnych dzięki czemu podczas inwentaryzacji za pomocą STOCK Mobile można zeskanować kod kreskowy osoby odpowiedzialnej. Dodano również dokument inwentaryzacyjny zmiany osób na którym widoczne są przemieszczenia składników pomiędzy osobami odpowiedzialnymi.

Moduł użytkowników

 • Dodano możliwość zobligowana użytkownika do okresowej zmiany hasła
 • Dodano możliwość powiązania użytkownika z osobą odpowiedzialną
 • Zmieniono sposób wprowadzania hasła dla nowo dodawanych użytkowników. Teraz nie można podejrzeć jakie hasło jest wprowadzane

Moduł zestawów

 • Po wybraniu kolumny ilość na wydruku listy składników majątku rozdzielono wyświetlanie ilości pozycji od ilości składników

Moduł integracji

 • Dodano możliwość przypominania hasła dla konkretnego użytkownika. Instrukcje jak zmienić hasło wysyłane są wiadomością e-mail
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości e-mail do nowej osoby odpowiedzialnej podczas wykonywania operacji zmiany osoby odpowiedzialnej
 • Możliwe jest również ustawienie przypomnienia że w przypadku braku zaakceptowania operacji zmiany osoby odpowiedzialnej zostaje wysłana ponownie wiadomość e-mail
 • Dodano informację o wysłanych wiadomościach e-mail na karcie składnika oraz w dzienniku zdarzeń
 • Dodano możliwość przypisywania adresów e-mail do konkretnych użytkowników

Moduł gospodarki magazynowej

 • Dodano możliwość dodawania zdjęć do towarów
 • Dodano dla każdego magazynu domyślną lokalizację magazynową

STOCK Mobile

STOCK Mobile Standard dla Androida

 • Dodano w inwentaryzacji środków trwałych możliwość skanowania kodów kreskowych osób odpowiedzialnych

STOCK Mobile Pro dla Androida

 • Dodano możliwość przeglądania i dodawania zdjęć do towarów podczas trwania inwentaryzacji magazynowej

STOCK Mobile Corporate dla Androida

 • Dodano potwierdzenie operacji wykonanych na składnikach majątku za pomocą ręcznego podpisu

Dodano możliwość potwierdzenia operacji na liście składników podpisem ręcznym. Po jego zapisaniu, podpis wysyłany jest do aplikacji STOCK w formie zdjęcia, gdzie po zaakceptowaniu danej operacji pojawia się na odpowiednio wcześniej zdefiniowanym szablonie dokumentu. Ta funkcjonalność dotyczy operacji zmiany miejsca użytkowania, zmiany osoby odpowiedzialnej oraz likwidacji

AssetsNinja 4.02

Nowy serwer

 • Dostępna jest aktualizacja serwera aplikacji. Zaktualizowano PHP z 5.2.9 do wersji 5.6 bazę danych MySQL z 5.1.34 do wersji 5.7.9 oraz Apache z 2.2.11 do wersji 2.4.17.
 • Dodano nowy sterownik dla bazy danych MSSQL

Program podstawowy

Przebudowano wyszukiwarkę na liście składników majątku

 • Ujednolicono nazwy oraz pogrupowano pola w wyszukiwarce aby było takie same jak są na karcie składnika
 • Dodano możliwość wyszukiwania składników poprzez naciśnięcie ikony lupy lub poprzez kliknięcie „pływającego” przycisku szukaj
 • Dodano możliwość wyszukiwania po kilku pozycjach naraz np. po dwóch typach
 • Zmieniono kontrolki do wyboru zakresu dat
 • Dodano możliwość zapisywania oraz konfiguracji szablonów wyszukiwania
 • Dodano możliwość wyszukiwania po numerach kont
 • Dodano konfigurację dostępnych pól w wyszukiwarce

Dodano w wyszukiwarce prostej możliwość wyszukiwania po nazwie (pełnej i skróconej), numerze inwentarzowym, kodzie kreskowym oraz numerze seryjnym

Ujednolicono dane znajdujące się na wydrukach składników majątku, z tym co znajduje się na karcie składnika

 • Dodano kolumnę o nazwie miesięczna zmiana wartości brutto w której wartość zmienia się w zależności od ustawionego okresu sprawozdawczego
 • Dodano kolumnę forma własności
 • Dodano kolumnę sposób zagospodarowania

Ujednolicono dane znajdujące się w kolumnach na liście składników majątku, z tym co znajduje się na karcie składnika

 • Dodano kolumnę miejsce użytkowania oraz pracownik (pełna gałąź)
 • Dodano kolumnę datę oraz dokument likwidacji
 • Dodano kolumnę kod kreskowy
 • Dodano możliwość konfiguracji przycisków oraz kolumn na liście ze składnikami majątku
 • Dodano możliwość konfigurowania stopki na raportach inwentaryzacyjnych
 • Dodano możliwość wydruku etykiet na szablonach przygotowanych dla drukarek Brother

Moduł amortyzacji

 • Dodano kolumnę dokument przyjęcia do tabeli zmian wartości
 • Dodano kolumnę umorzenie początkowe do tabeli amortyzacji i umorzeń

Moduł integracji

 • Dodano możliwość eksportu dekretów do programu Comarch Optima
 • Dodano możliwość importu planu kont z programu Comarch Optima
 • Dodano możliwość eksportu dekretów do programu Symfonia

Moduł gospodarki magazynowej

 • Dodano do instalatora aplikacji jeden domyślny magazyn
 • Umożliwiono w stanach magazynowych zapamiętywanie raz wybranego magazynu

STOCK Mobile

STOCK Mobile Standard dla Androida

 • W inwentaryzacji zmieniono kontrolkę dla pola miejsce skanowania teraz pokazuje się w formie drzewa oraz zawiera wyszukiwarkę
 • Umożliwiono aktualizację danych podczas synchronizacji danych
 • Dodano możliwość przerwania pobierania danych podczas synchronizacji danych
 • Dodano możliwość przerwania połączenia z serwerem
 • Dodano możliwość zaznaczenia i odznaczenia wszystkich pobieranych inwentaryzacji podczas synchronizacji danych
 • Dodano możliwość wyboru inwentaryzacji której dane będą wysyłane do aplikacji

AssetsNinja 4.01

Program podstawowy

 • Rozszerzono uprawnienia użytkownika o uprawnienia do zakładki powiązane dokumenty - Dodano uprawnienia dla każdego użytkownika do dokumentów zewnętrznych typu: fotografia oraz dokument dodawanych przez użytkownika do składników majątku
 • Rozszerzono uprawnienia o uprawnienia do pól dodatkowych - Dodano uprawnienia dla każdego użytkownika do pól dodatkowych. Możliwe jest ustawienie uprawnienia brak uprawnień lub możliwość podglądu oraz edycji każdego pola dodatkowego. W zależności co podczas dodawania pola dodatkowego jest ustawione pole dodatkowe może być aktywne lub nie oraz dostępne w STOCK Mobile (do 5 pól dodatkowych)
 • Do elementów składowych został dodany numer seryjny
 • Do listy składników zostało dodane „pływające” menu ułatwiające nawigowanie w aplikacji
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości e-mail do różnych odbiorców przypisanych do konkretnych grup składników
 • Dodano wyświetlanie wartości brutto na karcie składnika dla składników nieamortyzowanych
 • Dodano do wyszukiwarki na liście składników majątku wyszukiwanie po operacji wycofanie z użytkowania
 • Dodano na liście składników wyszukiwanie w zakładce amortyzacja po terminie naliczania
 • Dodano na liście składników majątku wyszukiwanie składników o konkretnym numerze dokumentu

Moduł gospodarki magazynowej

 • Dodano inwentaryzację magazynu - możliwość inwentaryzowania magazynu w tym: inwentaryzacji za pomocą kolektora (skanowanie pobranych przedmiotów i wprowadzenie ich ilości) inwentaryzacji ręcznej (wprowadzanie odpowiedniej ilości przedmiotów wprowadzanie nadwyżki oraz jej ilości wraz z jej kodem kreskowym przypisanie przedmiotów do konkretnych zespołów spisowych oraz magazynów na podstawie ich kodu kreskowego wprowadzenie danych za pomocą kolektorów tekstowych).
 • Dodano również generowanie dokumentów inwentaryzacyjnych w formacie .pdf oraz .docx
 • Dodano obsługę cen oraz pole z kodem kreskowym do Towarów i usług (stara nazwa słownika: indeksy magazynowe)
 • Słownik grup magazynowych został zmieniony ze struktury płaskiej w drzewiastą

STOCK Mobile

STOCK Mobile Standard dla Androida

 • Dodano obsługę inwentaryzacji magazynu
 • Dodano możliwość wykonywania operacji magazynowych za pomocą smartfonów

AssetsNinja 4.00

AssetsNinja-4-0-Interfejs na różnych urządzeniach

Interfejs

Do najważniejszych zmian należy nowoczesny responsywny interfejs, to znaczy działający zarówno w przeglądarkach na komputerach, tabletach jak i smartfonach. Od teraz STOCK będzie jeszcze bardziej mobilny i niezależny od urządzenia. Zmiana pociągnęła za sobą wymianę elementów interfejsu nawigacji (menu), do przeglądania danych (np. tabel) oraz formularzy do edycji informacji.

Dostosowanie do regulacji (Compliance)

Nowa wersja dostosowana została do aktualnych trendów tworzenia oprogramowania, a co za tym idzie – jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co gwarantuje:

 • Dostęp do podstawowych funkcji systemu za pomocą technologii WebService
 • Możliwość pobierania dokumentów w elektronicznej postaci XML
 • Dokumentowanie operacji w postaci elektronicznych zapisów w dzienniku systemowym (logu)

Dbając o zgodność z rozporządzeniami STOCK 4.00 został wzbogacony o funkcje wspierające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, np. dodatkowe ostrzeżenie przy zagospodarowaniu majątku o wartości powyżej 50 000 Euro.

Komunikacja ze SmartMedia

W systemie STOCK 4.00 wprowadzony został Chat, jako kolejny kanał komunikacji z pracownikami SmartMedia po e-mailu i telefonie.

Program podstawowy

 • Dodano funkcję edycji grupowej która umożliwia zmianę zawartości pól dla wielu składników jednocześnie.
 • Dla jednostek podlegających pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dodano funkcje ułatwiające raportowanie MPIPS 06 oraz do systemu PWI.

Moduł auditu IT (NOWY MODUŁ)

W najnowszej wersji STOCK wprowadzony został Moduł auditu IT. Umożliwia on przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania przez zewnętrzny system do auditu IT, z którego STOCK pobiera i przetwarza informacje na potrzeby ewidencji i inwentaryzacji. Moduł współpracuje z programami Landesk, OCS Inventory, Open-Audit i innymi.

Moduł gospodarki magazynowej (WYMIANA MODUŁU)

W miejsce Modułu gospodarki materiałowej w postaci dodatkowego programu SmartWare wprowadzono Moduł gospodarki magazynowej jako wewnętrzny moduł STOCK, zapewniający:

 • Operacje magazynowe na majątku obrotowym
 • Unifikację dokumentów ze STOCK
 • Lepszą integrację ze STOCK
 • Migrację danych z programu SmartWare

Moduł nieruchomości

Moduł nieruchomości rozbudowano o następujące elementy:

 • Dodanie ewidencji pomieszczeń i ich przeznaczenia wraz z raportowaniem
 • Dodano możliwość cofnięcia operacji podziału gruntu
 • Dodano słowniki obrębów ewidencyjnych oraz sądów prowadzących księgi wieczyste
 • Dodano słownik klasyfikacji gruntów

Moduł serwisowy

Moduł serwisowy rozbudowano o następujące elementy:

 • Dodanie ewidencji umów (serwisowych dzierżawy najmu) oraz przypominanie o terminach rozliczeń.

Zmiany Dotyczące Aplikacji Mobilnych

Wprowadzono nową aplikację na urządzenia mobilne z systemem Android. Po STOCK Mobile Standard udostępniony został STOCK Mobile Pro.

STOCK Mobile Standard pozwala na podstawowe operacje w zakresie inwentaryzacji i przeglądania majątku.

STOCK Mobile Pro

STOCK Mobile Pro – oferuje funkcjonalności STOCK Mobile Standard, a ponadto:

 • Edycję informacji o majątku poprzez kolejkę „Do akceptacji”
 • Obsługę zdjęć
 • Obsługę grupowania przedmiotów do wykonywania operacji
 • Możliwość zlecania operacji na majątku
 • Statystyki inwentaryzacji