Author : Krzysztof Kondracki

13paź
Dlaczego zarządzanie majątkiem ma niski priorytetDlaczego zarządzanie majątkiem ma (wciąż) niski priorytet w organizacji?

Dlaczego zarządzanie majątkiem ma (wciąż) niski priorytet w organizacji?

Zarządzanie aktywami, ze względu na dostępne technologie, jest teraz znacznie łatwiejsze niż było dawniej. Jednocześnie nie znajduje wciąż należytego uznania osób zarządzających w organizacjach. W wielu wypadkach utożsamiane jest jedynie z inwentaryzacją majątku trwałego i amortyzacją, co gorsza, często traktowanych rozdzielnie. A przecież rozważne zarządzanie majątkiem może nieść daleko idące korzyści, poprawiając wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Nieprzykładanie do niego uwagi jest tym bardziej zaskakujące, że istnieją regulacje prawne w tym zakresie, choćby te mówiące o odpowiedzialności za przestępstwo zwane niegospodarnością menadżera bądź nadużyciem zaufania.

Od dłuższego czasu przypatruję się wdrożeniom systemów ERP i ich rozszerzeń, które wspierają zarządzanie w firmach przemysłowych, instytucjach publicznych i samorządowych, również w tych obszarach, które odnoszą się do majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych. Czy jednak zapewniają one właściwe z punktu generowania korzyści finansowych dla firmy, zarządzanie majątkiem?

Na początek warto uświadomić sobie, że inaczej na składnik majątku patrzy użytkownik, inaczej ten który za niego odpowiada, a jeszcze inaczej ten, który ma zapewnić jego finansowanie i kondycję finansową firmy. Istnieją na przykład kosztowne składniki majątku, które są wykorzystywane w niewielkim stopniu, a mogłyby zarabiać (np. drogie urządzenia badawcze będące w posiadaniu uczelni wyższych mogą być udostępniane odpłatnie). Jeszcze inną kwestię stanowią wartości niematerialne i prawne, np. licencje na oprogramowanie. Warunki użytkowania licencji są istotne dla zarządu, który nie chce płacić kar za bezprawne użytkowanie, sposób amortyzacji dla księgowości, natomiast techniczne warunki użytkowania dla działu IT. Istnieje wiele składników majątku, którymi można zarządzać z różnych perspektyw, wszystko jednak sprowadza się do generowania kosztów vs przychodów oraz do posiadania odpowiednich informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania majątkiem.

Utracone korzyści

Ogrom aktywów, którymi dysponują firmy przemysłowe jest łatwy do wyobrażenia. Są to setki i tysiące urządzeń wbudowanych w ciągi produkcyjne, często bardzo kosztownych, narzędzia pracy, środki transportu czy w końcu sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie i inne. W administracji publicznej i samorządowej znajdują się dużej wartości aktywa, na które składają się nieruchomości, budynki, wyposażenie biurowe, a także sprzęt IT i licencje. Podobnie jest w szkołach i uczelniach wyższych, gdzie dodatkowo na stanie jest bardzo kosztowna aparatura badawcza wraz z materiałami eksploatacyjnymi. W przedsiębiorstwach duże kwoty angażowane są w kapitale trwałym lub majątku użytkowanym na zasadach leasingu i odpłatnych lub nieodpłatnych wypożyczeń. W zależności od sposobu użycia, każdy składnik majątku generuje dla jego posiadacza korzyści bądź obciążenia. Jeśli jest eksploatowany, najprawdopodobniej generuje wartość dla organizacji, jeśli nie jest używany, raczej na pewno generuje koszty – przynajmniej te związane z magazynowaniem i ochroną.

Z drugiej strony, z każdym aktywem w każdej organizacji powiązane są czynności operacyjne, które wymagane są do tego, by to aktywo było gotowe do użycia. I nie chodzi tu tylko o jego sprawność, ale również dostępność. Ktoś odpowiada za zakup składnika, ktoś inny dba o jego przechowywanie lub serwisowanie, a jeszcze ktoś inny jest jego użytkownikiem. Składniki majątku wymagają metodycznego działania z punktu widzenia ich eksploatacji, ale też z punktu widzenia wymogów szeroko rozumianego bezpieczeństwa: przeciw-pożarowego, zabezpieczenia przed kradzieżą czy zniszczeniem. I nie ma tu znaczenia, czy składnik jest materialny czy niematerialny.

Brak danych?

W ekonomii jest wiele wskaźników, które służą do oceny działalności przedsiębiorstwa. ROE, ROI i wiele innych, w których ukryte są dane finansowe, również o środkach zaangażowanych w zakup i utrzymanie majątku. Te wskaźniki są bardzo ważne do oceny w skali makro i perspektywie długoterminowej. Pozwalają podejmować decyzje strategiczne, ale – co trzeba podkreślić – mogą nie dawać prostej odpowiedzi na pytania, co należy zrobić na poziomie działań operacyjnych średnio i krótkoterminowych dotyczących majątku trwałego i aktywów. Przykładowe pytania mogą być następujące:

 • Jaki jest stopień zużycia składnika i w jakim jest on stanie?
 • Czy w przypadku niskiego poziomu użycia składnika można rozważyć jego likwidację albo odpłatne lub nieodpłatne przekazanie?
 • Jakie środki trzeba zabezpieczyć na likwidację składnika lub grupy składników albo jakich przychodów można z tej operacji oczekiwać?
 • Jakie są koszty utrzymania (eksploatacji i serwisowania) składnika lub grupy składników?
 • Jakie koszty osobowe ponosi organizacja na budowę i utrzymanie ewidencji majątku?
 • Jakie środki trzeba zabezpieczyć na odtworzenie składników lub grupy składników
 • których cykl życia dobiega końca?
 • Jakie kompetencje są niezbędne aby składnik eksploatować w pełni zgodnie z jego przeznaczeniem i czy są one dostępne w organizacji?
 • Jakie są wymagane warunki używania składnika i czy są one znane właściwym pracownikom w organizacji?
 • Czy fakt posiadania danego składnika jest źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku?
 • Jakie straty ponosi organizacja w sytuacji niedostępności sprawnego składnika w wymaganym czasie?

Tych pytań może być dużo więcej. Wszystkie jednak odnoszą się do wyników finansowych organizacji. Skoro tak, to dlaczego zarządzanie majątkiem organizacji sprowadzane jest do najprostszych czynności związanych z policzeniem amortyzacji środka trwałego czy zrobieniem spisu z natury w ramach inwentaryzacji? Dlaczego menadżerowie firm i instytucji, rzadko pochylają się nad danymi operacyjnymi, które pozwalają odpowiedzieć na pytania postawione powyżej i podjąć decyzję skutkującą poprawą wyniku finansowego organizacji?

Odpowiedź wydaje się oczywista – ponieważ nie mają tych danych. Menadżerowie często albo nie dysponują tego rodzaju danymi w ogóle, lub mają dostęp jedynie do liczb z kont syntetycznych, trudnych do analizy, a te nie niosą prostej i czytelnej informacji, pozwalającej podejmować szybkie i racjonalne decyzje na poziomie operacyjnym, z uwzględnieniem celów strategicznych organizacji jako całości.

Rozwiązanie

Co zatem należy zrobić, żeby osiągnąć zamierzony efekt finansowy i organizacyjny, wynikający z optymalizacji obszaru zarządzania majątkiem trwałym i wartościami niematerialnymi i prawnymi w organizacji?

Niebagatelne znaczenie ma wiedza. To ważne, by budować świadomość w tym temacie w całej organizacji, nie tylko w dziale zarządzania majątkiem. Dobrze do tego nadają się wytyczne międzynarodowej Normy ISO55000.

Istotne jest także wyznaczenie osób odpowiedzialnych za takie zarządzanie majątkiem, które generować będzie korzyści. Nie powinny one dysponować jedynie odpowiedzialnością, ale posiadać także odpowiednie uprawnienia, tak by możliwe było skuteczne działanie na poziomie operacyjnym, w zakresie budowy ewidencji aktywów i definicji procesów, w których te aktywa biorą udział. Uprawnienia powinny być „wertykalne” i honorowane przez różne struktury organizacji.

Ważne są także odpowiednie rozwiązania procesowe i informatyczne bazujące, min. na systemach klasy EAM (Enterprise Asset Management) i współdziałających z systemami finansowymi ERP czy też systemami utrzymaniowymi CMMS w zakładach przemysłowych. Takim systemem jest na przykład AssetsNinja, które umożliwia budowę odpowiednich modeli procesowych i dostarcza różnorodnych danych niezbędnych do skutecznego zarządzania majątkiem. Przekłada się to na komfort pracy tych pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z aktywami, zaś w perspektywie na poprawę organizacji i wynik finansowy przedsiębiorstwa..

O autorze:

Dariusz Kąkol http://www.linkedin.com/in/dariusz-kakol – Menadżer i konsultant ds. rozwiązań informatycznych automatyzujących pracę biznesu. Pracował w projektach wdrożeniowych systemów ERP, GIS, EAM. Obecnie Pełnomocnik Zarządu firmy Pirxon (www.pirxon.com), specjalizującej się w robotyzacji procesów i automatyzacji zarządzania majątkiem firm i instytucji publicznych, producenta oprogramowania wspierającego zarządzanie majątkiem: AssetsNinja.

Read More
24wrz
Szkolenie AssetsNinja (13 październik 2020)Szkolenie dla klientów AssetsNinja już w Październiku!

Szkolenie dla klientów AssetsNinja już w Październiku!

Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie pt. „Wygodna ewidencja i szybka inwentaryzacja czyli praktycznie o AssetsNinja” które odbędzie się 13 października 2020 roku w 100% online.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę merytoryczną z zakresu ewidencji i inwentaryzacji, oraz praktyczną dotyczącą możliwości optymalizacji pracy przy użyciu oprogramowania AssetsNinja.

Zgłoś swój udział w szkoleniu

Zarejestruj swoją organizację wypełniając poniższy formularz zgłoszenia na szkolenie.

PIRXON SA | e-mail: biuro@pirxon.com telefon: +48 58 320 57 34

* Wypełnienie Wszystkich pól formularza jest wymagane.  Aby dowiedzieć się więcej czytaj Polityka Prywatności  PIRXON SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIRXON SA. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  * wymagane wyrażenie zgody

  PROGRAM SZKOLENIA ASSETS NINJA

  Panel I: Ewidencja i inwentaryzacja z użyciem AssetsNinja

  Godzina
  9:00 – 11:00

  Panel 1 – tematyka części pierwszej szkolenia

  • Wprowadzenie do programu AssetsNinja
  • Przygotowanie słowników i podstawowa konfiguracja
  • Wprowadzenie do ewidencji składników majątku
  • Operacje na składnikach majątku
  • Wydruki i raporty

  Godzina
  11:00 – 13:00

  Panel 1 – tematyka części drugiej szkolenia

  • Przygotowanie procesu inwentaryzacji
  • Prowadzenie inwentaryzacji
  • Słowniki i dokumenty
  • Praca z kolektorem danych
  • Wykorzystanie aplikacji mobilnej w inwentaryzacji
  • Rozliczenie różnic
  • Zamykanie inwentaryzacji

  Panel II: Amortyzacja

  Godzina
  13:00 – 15:00

  Panel 2 – Amortyzacja

  • Amortyzacja
  • Dekretacja
  • Tabele amortyzacyjne
  • Tabele umorzeń
  • Księga Pomocnicza w AssetsNinja

  Informacje uzupełniające

  Ostateczny termin zgłoszeń upływa 12 października 2020. 

  * Warunkiem otrzymania faktury za usługę szkolenia zwolnioną z podatku VAT jest przesłanie pocztą oświadczenia o źródle finansowania stanowiącego załącznik nr 1 do formularza zgłoszeń.

  Zapraszamy do pobrania oświadczenia oraz  regulaminu szkolenia.

  Potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!

  W celu uzyskania pomocy lub bardziej szczegółowych informacji na temat szkolenia to zapraszamy do kontaktu z Państwa Opiekunem Klienta

  Marlena Kaczmarek | e-mail: m.kaczmarek@pirxon.com telefon: +48 721 644 777
  Milena Kremska | e-mail: m.kremska@pirxon.com telefon: +48 722 103 777

  Read More
  11sie
  PIRB oraz PIRXON SA Zapraszają na Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych OnLine. 25 Sierpnia 2020AssetsNinja na Kongresie Księgowych i Ekspertów Finansowych

  AssetsNinja na Kongresie Księgowych i Ekspertów Finansowych

  Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. oraz PIRXON S.A. zapraszają do udziału w Kongresie Księgowych i Ekspertów Finansowych która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020.  Poznaj najnowsze trendy i rozwiązania usprawniające pracę w księgowości! Weź udział w wydarzeniu online: Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych (25 sierpnia 2020, godz.09.30 – 13.30).

  Read More

  11maj
  AssetsNinja ISO9001:2015 - Certyfikat Jakości - Header Blog PostCertyfikat ISO 9001:2015 Czas pandemii wykorzystujemy na budowanie przyszłości

  Certyfikat ISO 9001:2015 Czas pandemii wykorzystujemy na budowanie przyszłości

  Czas pandemii wykorzystujemy na budowanie przyszłości AssetsNinja!

  Mamy zaszczyt poinformować że program AssetsNinja uzyskał certyfikat jakości świadczonych usług serwisowych ISO 9001:2015

  AssetsNinja ISO 9001:2015 Certyfikat - ZNAK ISOQAR

  W ostatnim czasie zespół AssetsNinja uczestniczył w audycie wewnętrznym pod kątem jakości usług serwisowych, które na co dzień świadczymy dla prawie 600 klientów korzystających z naszego sztandarowego programu klasy EAM do Zarządzania Majątkiem Trwałym każdego dnia.

  Efektem tej pracy jest uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015 w zakresie jakości usług serwisowych dla programu AssetsNinja. Certyfikat został wystawiony przez (Autoryzowanego Partnera ISO 9001) Alcumus ISOQAR.

  AssetsNinja ISO 9001:2015 Certyfikat PL

  Certyfikat ISO 9001:2015 w AssetsNinja

  Czym tak na prawdę jest certyfikat ISO i dlaczego on jest taki ważny ?

  AssetsNinja ISO9001:2015 - Certyfikat Jakości - obrazki content

  Norma dla programu AssetsNinja PN-EN ISO 9001:2009

  Certyfikat ISO to zaświadczenie lub dowód, który zapewnia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub przepisem prawnym.

  Norma która dotyczy naszego produktu PN-EN ISO 9001:2009 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.

  Certyfikat ISO 9001:2015 to dla zespołu AssetsNinja ogromny powód do dumy.

  Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015 to dla nas ogromny powód do dumy, bo wiemy że wykonujemy swoja pracę zgodnie z określonymi normami a jednocześnie to dowód, że świadczymy dla Państwa usługi najwyższej jakości.

  Program AssetsNinja powstał w 2005 roku i od tego czasu sukcesywnie się rozwijał uwzględniając potrzeby klientów i wyprzedzając funkcjonalnie rozwiązania konkurencyjne. Nasz zespół deweloperski w porozumieniu z serwisem wprowadza około 500 ulepszeń w ciągu roku!

  AssetsNinja ISO9001:2015 - Certyfikat Jakości - obrazki content
  AssetsNinja ISO9001:2015 - Certyfikat Jakości - obrazki content

  Zespół AssetsNinja to usługi na najwyższym poziomie.

  Zawsze pełni pomysłów i zaangażowania w rozwój programu AssetsNinja każdego dnia. Ich ogromna wiedza i doświadczenie buduje program AssetsNinja od lat, a fakt że zespół w dużej części to osoby pracujące ze sobą od dawna przy tym produkcie wpływa bardzo korzystnie na jego ciągły rozwój.

  Pobierz nasz certyfikat ISO 9001:2015 w PDF

  Skontaktuj się z nami!

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami używając formularza poniżej.

  PIRXON SA | e-mail: biuro@pirxon.com telefon: +48 58 320 57 34
   Aby dowiedzieć się więcej czytaj Polityka Prywatności   PIRXON SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIRXON SA. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

   * wymagane wyrażenie zgody

   Read More
   20mar
   Potwierdzenie ciągłości działania thummbnailPotwierdzenie ciągłości działania!

   Potwierdzenie ciągłości działania!

   Szanowni Państwo,

   Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom zapewniamy naszych Klientów, że zarówno sam proces obsługi już wdrożonych aplikacji, jak i aktualnie realizowanych projektów przebiega bez zakłóceń, ponieważ cały Zespół PIRXON pracuje zdalnie przy użyciu m.in. narzędzia MS Teams.

   W związku z tym jesteśmy dla Państwa w pełni dostępni i nieprzerwanie realizujemy powierzone usługi.

   Mogą być Państwo pewni, że:

   • jakość świadczonych usług w ramach naszej współpracy pozostaje na niezmienionym poziomie,
   • elastycznie reagujemy na pojawiające się potrzeby,
   • wspieramy sprawny przebieg procesów, dzięki narzędziom zdalnej pracy w środowisku on-line,
   • bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem,
   • pracownicy PIRXON wykonują wszystkie obowiązki w pełni zdalnie, a podróże służbowe i bezpośrednie spotkania zamieniliśmy na wideokonferencje lub inne komunikatory.

   Teraz, jak nigdy wcześniej, obserwujemy istotny wzrost znaczenia „poczucia bezpieczeństwa”, w szczególności dla firm świadczących kluczowe usługi dla Państwa biznesu. Chcemy podkreślić, że wszystkie usługi PIRXON działają i będą działać. Nasza pomoc jest stale dostępna i odpowiadamy na wszystkie pytania.

   Celem usprawnienia współpracy proponujemy przeniesienie komunikacji, w miarę możliwości, na drogę mailową, telefoniczną i wideokonferencje. Warty podkreślenia jest fakt, że sprawdza się doskonale, a co istotne nie wymaga instalacji po stronie Klienta. Dzięki wieloosobowej wideokonferencji, poza obrazem i głosem, można pokazywać i jednocześnie omawiać dokumenty i schematy, co znacznie ułatwia komunikację i realizację naszych wspólnych projektów.

   W związku z powyższym już teraz zapraszam Państwa do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z sekretariatem pod naszym standardowym numerem telefonu: +48 58 320 57 34 lub pisząc na adres e-mail biuro@pirxon.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

   Mogą się też Państwo kontraktować bezpośrednio z naszymi przedstawicielami handlowymi oraz opiekunami klienta.

   Z poważaniem,
   Prezes Zarządu, Grupa PIRXON

   Skontaktuj się z nami

   Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami używając formularza poniżej.

   PIRXON SA | e-mail: biuro@pirxon.com telefon: +48 58 320 57 34
    Aby dowiedzieć się więcej czytaj Polityka Prywatności    PIRXON SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIRXON SA. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

    * wymagane wyrażenie zgody

    Read More
    22lip
    AssetsNinja - ważne pytania gdy wdrażasz system IT do zarządzania majątkiemWażne pytania, gdy wdrażasz system IT do zarządzania majątkiem

    Ważne pytania, gdy wdrażasz system IT do zarządzania majątkiem

    Po pierwsze: jaki system wybrać? Po drugie: jak go wdrożyć? Oba na pierwszy rzut oka proste, potrafią sprawić kłopot nawet doświadczonym menadżerom zarządzania. Z wielu powodów najczęściej używane są moduły środków trwałych w systemie ERP, a w sytuacjach mniejszej ilości składników tabele arkusza kalkulacyjnego np. MS Excel. Czy takie rozwiązania to dobry wybór?

    Read More

    16lip
    Zarządzanie InwentaryzacjąInwentaryzacja środków trwałych. Co i kiedy należy inwentaryzować?

    Inwentaryzacja środków trwałych. Co i kiedy należy inwentaryzować?

    Inwentaryzacja środków trwałych – Nie jedna firma czy przedsiębiorstwo boryka się z pytaniami dotyczącymi tego, jakie składniki majątku firmy należy inwentaryzować i kiedy powinno się to robić. Pomocy próżno szukać w zawiłej i niejednoznacznej ustawie o rachunkowości, szczególnie jeżeli nie jest się z tematem na bieżąco. Dlatego chcąc ułatwić życie przedsiębiorcą, zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w jednym artykule. Tak, mamy doświadczenie i wiedzę. Tak, chcemy się nią podzielić.

    Read More

    8lip
    AssetsNinja SaaSSaaS – zalety zarządzania majątkiem i inwentaryzacją.

    SaaS – zalety zarządzania majątkiem i inwentaryzacją.

    SaaS jest skrótem od terminu „software-as-a-service” co oznacza oprogramowanie dostarczane w formie usługi. SaaS pozostaje równocześnie oprogramowaniem na żądanie, stanowiąc nową formę outsourcingu w zakresie dostarczania narzędzi dla biznesu. Odpowiednie działanie i bezpieczeństwo tego rodzaju oprogramowania jest w całości przeniesione na dostawcę. Korzystanie z całego środowiska lub konkretnych aplikacji wymaga jedynie przeglądarki internetowej z poziomu komputera lub z dowolnego urządzenia przenośnego. Dzięki temu aplikacja SaaS stanowi doskonałe rozwiązanie dla organizacji i dla firm rozrzuconych geograficznie lub opierających się na mobilności zatrudnionych pracowników.

    Read More